Dla Samorządu Terytorialnego

POŁĄCZENIE PRAWA I URBANISTYKI W JEDNYM MIEJSCU

OFERUJEMY:

- studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów,

- oceny aktualności studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,

- odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz skargi na akty planistyczne gminy, 

- koreferaty, oceny, analizy do opracowań planistycznych sporządzanych przez innych wykonawców, 

- opracowania ekofizjograficzne,

- prognozy oddziaływania na środowisko,

- udział w gminnych komisjach urbanistyczno-architektonicznych,

Dla Inwestorów

POŁĄCZENIE PRAWA I URBANISTYKI W JEDNYM MIEJSCU

OFERUJEMY:

- opinie i analizy urbanistyczne,

- oceny prawne dopuszczalności lokalizacji przedsięwzięcia publicznego lub prywatnego ze względu na istniejące uwarunkowania prawne w zakresie przeznaczenia i zasad zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

- analizy dokumentów określających przeznaczenie nieruchomości oraz uwarunkowań dotyczących ochrony środowiska, przyrody, ochrony zabytków i innych,

- reprezentowanie osób fizycznych i prawnych przed organami gminy w postępowaniu w sprawie zmiany bądź uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- przygotowywanie wniosków dla inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz reprezentowanie w tym zakresie przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi;

- przygotowywanie wniosków dla inwestorów o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o użytkowaniu obiektu budowlanego, decyzji legalizujących samowolę budowlaną oraz reprezentowanie w tym zakresie przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi;

- przygotowywanie środków odwoławczych (odwołań, zażaleń, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy) od rozstrzygnięć wydanych w procesie o warunki zabudowy i pozwolenie na budowę, w tym reprezentowanie podmiotów niewyrażających zgody na powstające w ich sąsiedztwie inwestycje budowlane;

- przygotowywanie wniosków, pism procesowych oraz środków odwoławczych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym reprezentowanie stron w sprawach dotyczących aktów planistycznych przed sądami administracyjnymi;

- wykonywanie dowolnych analiz oraz opinii prawnych na życzenie Inwestora, w dowolnym zakresie związanym z przygotowywaniem procesu inwestycyjnego.

Szkolenia

POŁĄCZENIE PRAWA I URBANISTYKI W JEDNYM MIEJSCU

OFERUJEMY:

otwarte i zamknięte szkolenia w zakresie prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zabytków, szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego, legislacji oraz postępowania administracyjnego

Referencje


ref1
« 1 z 48 »

O FirmieFirma URBLEX MARCIN ROSEGNAL świadczy usługi na rzecz samorządu terytorialnego i inwestorów prywatnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, doradztwo prawne oraz działalność szkoleniową w tym zakresie. W swojej pracy kierujemy się rzetelnym i indywidualnym podejściem do realizowanych zamówień, zaangażowaniem i terminowością, zapewniając naszym klientom wysoką jakość usług. Firma współpracuje z sprawdzonym zespołem architektów, urbanistów, przyrodników, oraz innych specjalistów z szeroko pojętej gospodarki przestrzennej o wieloletnim doświadczeniu.

MARCIN ROSEGNAL – prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym.

urblex1
IMG_8591
urblex3
marcinrosegnal
urblex5

URBLEX MARCIN ROSEGNAL
Dębno 250, 32-852 Dębno
NIP 8691865119, REGON 366594935
woj.małopolskie, POLSKA

Telefon

+48 792 284 867E-mail

biuro@urblex.pl