logo urblex

+48 792 284 867

+48 534 347 181

Urbanistyka

Nasze biuro urbanistyczne oferuje szeroki zakres usług związanych z planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem terenów.

Działamy na rzecz tworzenia harmonijnych i funkcjonalnych przestrzeni, które spełniają potrzeby społeczności lokalnych, jednocześnie dbając o ochronę środowiska.

Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam świadczyć kompleksowe usługi urbanistyczne, które obejmują opracowanie aktów planowania przestrzennego.

Urbanistyka

Przygotowujemy plany ogólne, plany miejscowe, zintegrowane plany inwestycyjne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, studia, analizy przestrzenne, koncepcje zagospodarowania terenów oraz oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin i miast. Nasze projekty uwzględniają zarówno aspekty urbanistyczne, jak i ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

przygotowanie planów

Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako dokument, z którym badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Plan ogólny będzie zawierał ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla, jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z którymi dokumenty te będą musiały zachowywać zgodność. Dodatkowo w planie ogólnym możliwe będzie wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których będą mogły być formułowane szczególne zasady zagospodarowania dotyczące m.in. minimalnej powierzchni biologicznie czynnej czy odległości między budynkami określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo budowlane. Plan ogólny będzie także mógł zawierać regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury społecznej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią kluczowy instrument w całym systemie planistycznym. To one jedyne – spośród wszystkich aktów planowania przestrzennego – są zarazem aktami prawa miejscowego i wywołują skutki bezpośrednio wiążące dla właścicieli nieruchomości. Plany są bowiem weryfikowane na etapie wydawania pozwoleń na budowę bądź decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i od ich treści zależy wydanie konkretnej (ważnej dla inwestora) decyzji administracyjnej.

Zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) to szczególny rodzaj planu miejscowego, uchwalany przez radę gminy na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej gminy lub też części jej obszaru określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jesteśmy przekonani, że udział społeczności lokalnej jest kluczowy w procesie planowania przestrzennego. Dlatego organizujemy konsultacje społeczne, spotkania informacyjne i warsztaty, aby zapewnić, że nasze projekty są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami interesariuszy.

Nasz zespół ekspertów świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie przepisów prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i pozwoleń, a także w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z procedurami administracyjnymi.

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i ekspertyzy dotyczące zagospodarowania terenów, oceny oddziaływania na środowisko, analizy ruchu drogowego i wiele innych. Nasze raporty i rekomendacje są solidnym podstawą do podejmowania decyzji dotyczących planowania przestrzennego.

Tworzymy projekty przestrzeni publicznych, takich jak place, parki, alejki czy bulwary. Nasze projekty uwzględniają zarówno estetykę, jak i funkcjonalność, aby stworzyć miejsca, które sprzyjają aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Pomagamy w rewitalizacji obszarów miejskich, które wymagają odnowy i ożywienia. Nasze projekty uwzględniają ochronę dziedzictwa kulturowego, przywracanie zabytków do życia oraz tworzenie nowych przestrzeni, które przyciągają mieszkańców i turystów.

Nasze biuro urbanistyczne oferuje również usługi związane z opracowywaniem gminnej ewidencji zabytków oraz programów opieki nad zabytkami. Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego pozwalają nam świadczyć kompleksowe usługi w tym obszarze.

Opracowywanie gminnej ewidencji zabytków

Przeprowadzamy inwentaryzację i dokumentację zabytków znajdujących się na terenie danej gminy. Dokładnie analizujemy i opisujemy każdy zabytek, uwzględniając jego wartość historyczną, artystyczną i naukową.

Przygotowujemy szczegółowe karty adresowe dla każdego zabytku, zawierające informacje o jego historii, architekturze, wartości artystycznej, a także ewentualnych zagrożeniach i potrzebach konserwatorskich.

Współpracujemy z lokalnymi władzami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, aby zapewnić kompletność i aktualność gminnej ewidencji zabytków.

Programy opieki nad zabytkami

Przygotowujemy programy opieki nad zabytkami, które określają cele, strategie i działania mające na celu ochronę i zachowanie zabytków na terenie danej gminy.

Analizujemy stan zabytków oraz identyfikujemy zagrożenia i potrzeby konserwatorskie.

Współpracujemy z właścicielami zabytków, organizacjami społecznymi i instytucjami, aby opracować skuteczne strategie ochrony i promocji zabytków.

zabytki
Nasza firma ma doświadczenie w opracowywaniu kompleksowych strategii rozwoju gmin i strategii rozwoju ponadlokalnego, które uwzględniają unikalne cele i potrzeby danej społeczności. Już od 1 stycznia 2026 r. strategia rozwoju gmin będzie obowiązkowa!
strategie rozwoju gmin

Strategia rozwoju gminy musi zawierać długookresową, strategiczną wizję rozwoju przestrzennego gminy, wynikającą z uwarunkowań związanych z jej położeniem, trendami rozwojowymi (zarówno globalnymi, np. demograficznymi, klimatycznymi czy technologicznymi, jak i specyficznymi dla gminy), oraz kierunki zmian przestrzennych planowanych w związku z jej realizacją.

Jest to więc dokument strategiczny, który ma wytyczać kierunki rozwoju przestrzennego gminy.

Nasza oferta obejmuje:

1. Analiza sytuacji – Przeprowadzimy kompleksową analizę aktualnej sytuacji gminy, uwzględniając dane demograficzne, zasoby, infrastrukturę, gospodarkę lokalną i inne czynniki wpływające na rozwój. Na tej podstawie będziemy mieli lepsze zrozumienie aktualnych wyzwań i możliwości.

2. Konsultacje społeczne – Współpracujemy z lokalnymi mieszkańcami, przedstawicielami społeczności lokalnej, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami, aby uwzględnić różne perspektywy i potrzeby. Organizujemy spotkania, warsztaty i ankietowanie, aby zbierać opinie i pomysły.

3. Opracowanie strategii – Na podstawie zebranych danych i konsultacji przygotujemy spersonalizowaną strategię rozwoju gminy. Będzie ona zawierać cele, priorytety, kierunki działań oraz konkretne inicjatywy i projekty, które mają przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

4. Monitorowanie i ocena – Po opracowaniu strategii będziemy monitorować postępy i skuteczność działań. Regularnie oceniamy, czy cele są osiągane i dostosowujemy strategię w razie potrzeby.

Chętnie omówimy szczegóły realizacji projektu i przedstawimy Ci szczegółową ofertę po bliższym poznaniu Twoich potrzeb i wymagań.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, daj mi znać. Chętnie Ci pomogę!