logo urblex

+48 792 284 867

+48 534 347 181

Specjalista ds. planowania przestrzennego po reformie systemu – praktyczny kurs

Program szkolenia:

Wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego:

 • Omówienie systemu planowania przestrzennego przed i po reformie planowania
 • Struktura aktów planowania przestrzennego – zależności i powiązania
 • Akty wyższego rzędu w planowaniu przestrzennym – jaki mają wpływ na gminne akty planistyczne
 • Władztwo planistyczne gminy i jego ograniczenia
 • Podstawowe zasady planowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym:

 • Zadania ministra
 • Koordynacja współpracy transgranicznej i przygranicznej
 • Programy rządowe

Planowanie przestrzenne w województwie i jego wpływ na poziom lokalny:

 • Plany zagospodarowania przestrzennego w województwie
 • Zakres planu
 • Procedura uchwalenia planu i koszty jego sporządzenia
 • Wprowadzenie ustaleń do planu i jego okresowa ocena
 • Audyt krajobrazowy

Instrumenty okołoplanistyczne

Omówienie najważniejszych pojęć planistycznych – od ładu przestrzennego po uniwersalne projektowanie

 

Akty planowania przestrzennego w gminie

Udział społeczeństwa w przygotowaniu aktów planowania przestrzennego

 • Zasady partycypacji społecznej – jak to zrobić poprawnie?
 • Formy partycypacji – obligatoryjne i fakultatywne – jak je dobierać do procedury?
 • Terminy konsultacji społecznych
 • Dokumentowane konsultacji
 • Gdzie potrzebujemy konsultacji?

Co w zamian za studium? Plan ogólny:

 • Czy obowiązkowo dla całego terenu gmin? Jakie są wyłączenia?
 • Zakres i charakter planu ogólnego
 • Strefy planistyczne –
  • Strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową -czy możliwych kilka stref z różnymi parametrami, wskaźnikami? Rola bilansu mieszkaniowego
  • Obszar uzupełnienia zabudowy – obowiązkowy czy fakultatywny? Analiza zawartości zabudowy – wymagania.
  • Obszar zabudowy śródmiejskiej – wymagania z rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. m.in. w zakresie dostępu do światła dziennego
  • Strefa mieszkaniowa, produkcji, usługowa, komunikacji, otwarta – czy strefy można łączyć? Jak ująć tereny mieszkaniowe (z wydanymi wz) dotychczas nieobjęte planem?
 • Gminne standardy urbanistyczne- co musi zawierać katalog stref planistycznych?
 • Przeznaczenie gruntów- czy możliwa zabudowa mieszkaniowa w planie ogólnym bez uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze?
 • Gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej – dostęp do szkół, terenów zieleni. Czy wiążące dla przyszłych planów i wz?
 • Wskaźniki i parametry urbanistyczne
 • Część graficzna uzasadnienia
 • Zależności dotychczasowych i nowych miejscowych planów oraz warunków zabudowy do planu ogólnego
 • Czy plan ogólny będzie podstawą do wypłaty odszkodowania, naliczenia renty planistycznej?
 • Procedura

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowy akt planistyczny w gminie:

 • Charakter planu miejscowego – narzędzie kształtujące własność nieruchomości
 • Materia planu miejscowego – ustalenia obligatoryjne i fakultatywne planu
 • Wymogi graficzne
 • Procedura sporządzenia planu miejscowego
 • Ograny współdziałające w procedurze – różnica między opinią i uzgodnieniem
 • Koszty sporządzenia planu miejscowego – podmioty zobowiązane
 • Skutki wejścia w życie planu miejscowego
 • Zmiana planu miejscowego
 • Legalizacja planu miejscowego

Renta planistyczna i odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

 • Przesłanki
 • Procedura
 • Zmiany

Praktyczne wskazówki – jak unikać błędów – podsumowanie.

Tryb uproszczony sporządzenia i zmiany planu miejscowego:

 • Zakres zastosowania i dodatkowe wymogi
 • Przebieg procedury
 • Korzyści

Zintegrowany Plan Inwestycyjny – nowe narzędzie planistyki operacyjnej

 • Wniosek inwestora
 • Rozszerzenie katalogu inwestycji
 • Obszar objęty ZIP – Inwestycja główna i uzupełniająca, czy mogą obejmować teren wcześniej objęty planami miejscowymi?
 • Procedura
 • Umowa urbanistyczna – wzajemne prawa i obowiązki stron ZPI
 • Skutki

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 • Organy właściwe do wydania decyzji
 • Wniosek o ustalenie lokalizacji – analiza
 • Postępowanie w zakresie wydania decyzji
 • Treść decyzji
 • Procedura
 • Decyzja o warunkach zabudowy – charakter – zakres
 • Przesłanki wydania decyzji
 • Organy właściwe do wydania decyzji
 • Moc wiążąca decyzji
 • Wniosek – analiza
 • Termin ważności decyzji – zmiany – analiza
 • Zawieszenie postępowania – przesłanki – procedura
 • Przeniesienie decyzji
 • Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
 • Przepisy przejściowe

Rejestr Urbanistyczny.

Przepisy przejściowe podsumowanie:

 • Obowiązujące plany miejscowe, studia uwarunkowań – jak długo ważne? Czy aktualnie procedowane zmiany planu kontynuować na dotychczasowych zasadach?
 • \WZ – czy do utworzenia planu ogólnego wydawane na dotychczasowych zasadach, czy muszą być zgodne z przyszłym planem ogólnym? Czy możliwe wydanie wz po 01.2026, jeżeli gmina nie uchwali planu ogólnego?
  6. Podsumowanie kursu.
specjalista ds. planowania przestrzennego - kurs

Zainteresowany szkoleniem?
Skontaktuj się z nami

+48 792 284 867

Jesteśmy dostępni codziennie: 8:00 - 17:00